PRIVACYVERKLARING V01201805

Zichtopdevechtstreek.nl
Vensteropdevecht.nl
Vechtsnoer.nl


“Zichtopdevechtstreek.nl”, “Vensteropdevecht.nl” en “Vechtsnoer.nl” zijn websites met mobiele applicatie die onder beheer staan van:
  • de Stichting Vechtsnoer te Breukelen (“Zichtopdevechtstreek.nl” en “Vechtsnoer.nl”)
    en
  • de Stichting Venster op de Vecht te Maarssen (“Vensteropdevecht.nl”).
Het technische beheer is uitbesteed aan Bureau Interactieve Communicatie (BIC) BV, gevestigd aan Gasthuis 18 6268NN Bemelen. Dit bedrijf is gedelegeerd aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bureau Interactieve Communicatie (BIC) bv
Gasthuis 18 6268NN Bemelen +31 434072646
Functionaris Gegevensbescherming is L.L. van der Hijden, hij is te bereiken via info@bicmultimedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en bijbehorende grondslag
“Zichtopdevechtstreek.nl”, “Vensteropdevecht.nl” en “Vechtsnoer.nl” verwerken in beperkte mate persoonsgegevens van gebruikers van de website, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • IP-adres. Grondslag: ten behoeve van beveiliging van de site en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik
  • Locatiegegevens. Grondslag: ten behoeve van informatie op locatie
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website. Grondslag: “Zichtopdevechtstreek.nl”, “Vensteropdevecht.nl” en “Vechtsnoer.nl” analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Internetbrowser en apparaat type (besturingssysteem en schermresolutie) . Grondslag: ten behoeve van technische optimalisering van de site
  • E-mailadres. Grondslag: Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken zodat u uw favorieten / route kunt bewaren en eventueel delen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken (voor zover daar al sprake van is) zijn op geen enkele wijze te herleiden naar fysieke personen.
  • De gegevens worden uitsluitend gebruikt als boven omschreven en worden ook op geen enkele wijze gedeeld met derden, behalve met – en onder de privacyverklaring vallend van – Google Analytics. Google analytics-gegevens zijn geanonimiseerd en beantwoorden aan de AVG eisen. (Het IP-adres wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.)
Toestemming
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@bicmultimedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Vechtsnoer en Stichting Venster op de Vecht nemen nimmer besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
“Zichtopdevechtstreek.nl”, “Vensteropdevecht.nl” en “Vechtsnoer.nl” bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie - periode - reden)
persoonsgegevens > 5 jaar > optimale werking ten behoeve van de gebruiker zelf
Personalia > niet van toepassing
Adres > niet van toepassing

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
“Zichtopdevechtstreek.nl”, “Vensteropdevecht.nl” en “Vechtsnoer.nl” gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Via Belgica Digitalis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bicmultimedia.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Vechtsnoer en Stichting Venster op de Vecht willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Vechtsnoer en Stichting Venster op de Vecht nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@bicmultimedia.nl.
 
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt U Cookies toestaan?